Nama Yazılı Hisse Senedi Basımı

4

Nama yazılı hisse senedi basımı prosedürlerinin daha az ve daha kullanışlı olduğundan  şirketlerin en çok tercih ettiği senet türüdür. Nama yazılı hisse senetleri devir yapılmak istendiğinde bunu kolayca yapabilirsiniz. Bunun için sendin arkasında devir tablosu bulunmaktadır.

Bu tabloyu kullanarak rahatça devir yapılabilir bu sebeple birde firmalara nama yazılı hisse senedinin önermekteyiz. Hamiline yazılı hisse senetleri gibi MKK kaydı yaptırmanız gerekmediğinden daha kolay devir yapabilirsiniz.

Nama yazılı Hisse Senedi basımı için ne yapmanız gerekiyor ?

20151024165713616 2 300x225 - Nama Yazılı Hisse Senedi Basımı1) Şirketin Kuruluş Gazetesi
2) Kuruluştan sonra sermaye arttırılmışsa, sermaye arttırım gazeteleri

3) Şirketin kuruluştan sonra merkez adresi değişmişse tescil gazetesi
4) Hissedarlara ait güncel hazirun cetveli
5) Hisse Senedi basımı için Yönetim Kurulu Kararı (İsterseniz ücretsiz danışmanlık hizmeti kapsamında kararı şirketinize göre düzenleyip gönderiyoruz)
6) Şirketin vergi levhası

Şirketinizin Hisse senedi basımları 2 – 3 iş günü içerisinde yapmaktayız daha acil işleriniz ile ilgili lütfen telefonla irtibata geçiniz. Hisse senetleriniz TTK’nın ilgili maddelerine uygun düzenlenecektir.

Hamiline yazılı hisse senedi sayfamız incelemek için tıklayınız.

ANONİM ŞİRKETLERDE(3)

1- Hisse Senedi Basımı Olmadığı Durumlar

Anonim şirketlerde, hisse senedinin ihraç edilmediği durumlarda, “hisse devri” işleminin nasıl yapılacağı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce ticaret sicil memurluklarına gönderilen bir genelge(4) ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır. nama yazılı hisse senetleri nedir

Anonim şirketlerde; nama veya hamiline hisse senedi ihraç edilmediği durumlarda;

– İmzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile

– Devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının, noter tasdikli örneğinin

ticaret sicil memurluklarına verilmesi gerekiyor.

Aksi halde, yapılan işlemler hukuken geçersiz olur. Ortak olmayan bir kişi yönetim kuruluna seçilebilir. Ancak seçildikten sonra kendisine hisse devri yapılması, bunun da “pay defteri”ne işlenip, taraflarca imzalanması gerekiyor.

Ticaret sicili memurluğunun ise yönetim kurulu üyesi olan ortağın, hissedar olduğuna dair devir sözleşmesini aldıktan sonra, durumu tescil ve ilan etmesi gerekiyor. Aksi halde yapılan tescil işleminden dolayı ticaret sicili memurluğunun da hukuki sorumluluğu söz konusu olur.

2- Hisse Senedi İhraç Edildiği Durumlar

Bununla ilgili esaslar, Türk Ticaret Kanunu’nun 415 ve 416. maddelerinde yer alıyor.

a- Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Madde-415: Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak TESLİM ile hüküm ifade eder.

b- Nama Yazılı Hisse Senedi

Madde-416: Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir.

Devir ciro edilmiş senedin (ya da geçici ilmühaberin) DEVRALANA TESLİMİ ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesine göre de hisse senedini teslim alan kişi, bunu pay defterine kayıt ettirdiğinde “ortak sıfatına haiz” olabiliyor.

Anonim şirketlerde limited şirketlerin aksine (yönetim kurulu üyesi olmayan), ortakların, şirketin vergi ve sigorta borçları nedeniyle 1 TL dahi sorumlulukları yok. Yönetim kurulu üyesi ortakları ise, anonim şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacaklarından dolayı, şahsi mal varlıklarıile sorumlular (6183 sayılı Kanun mükerrer md. 35).

ŞİRKET HİSSESİ DEVRİNDE VERGİ

A- ANONİM ŞİRKET ORTAĞI

1- Hisse Senedi Basımı Yapılmamışsa

Anonim şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan kazanç “Değer artışı kazancı”olarak, gelir vergisine tabi (GVK mükerrer md. 80/4).

Vergilendirme sırasında, iktisap (edinme) bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen TEFE (01.01.2006 tarihinden itibaren ÜFE) endeksindeki artış oranında artırılarak tespit ediliyor.

Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekiyor (GVK mükerrer md. 81/son).

Elde edilen kazancın, 2009’da 7 bin 600, 2010’da ise 7 bin 700 lirası gelir vergisinden müstesna oluyor. Aşan kısım da gelir vergisine tabi tutuluyor (GVK mükerrer md. 80).

2- Hisse Senedi Basımı Yapılmışsa

Olay değişiyor. İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değil (GVK mük. md. 80/1). Örneğin, Abdi Bey Amca, 25 Temmuz 2008’de 250 bin TL’ye edindiği hisse senedini, 3 Ağustos 2010’da 900 bin TL’ye satmışsa, aradaki 650 bin TL kazanç nedeniyle, beyanname vermeyecek ve hiç vergi ödemeyecek. Aynı hisse senedi 2009’da edinilmiş olsaydı, 2010’da satışından doğan kazanç gelir vergisine tabi olacaktı(5).

3- İlmühaber Bastırılması

İlmühabarler de hisse senedi olarak kabul ediliyor (Bkz. Türk Ticaret Kanunu md. 411 ve 232 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği).

Bu nedenle, ilmühaberlerin elden çıkartılması da hisse senetlerinin elden çıkartılması gibi değerlendiriliyor.

Kafanıza takılan tüm sorular için bizi aramanız yeterlidir.
Kurumsal hattımız: 0542 645 60 29

Share.

4 yorum

  1. Pingback: Hisse Senedi Basımı - Anlaşmalı Matbaa

  2. Pingback: Hamiline Yazılı Hisse Senedi - Anlaşmalı Matbaa

  3. Pingback: Hamdi Şengül

Leave A Reply

Shares